CĐM ᴋʜᴜʏêɴ” ɴêɴ ǫᴜᴀʏ ᴠề ᴠớɪ ᴠợ ᴄᴏɴ ” sʜᴀʀᴋ ʙìɴʜ ᴛᴜʏêɴ ʙố ” ᴍãɪ ʏêᴜ ᴘʜươɴɢ ᴏᴀɴʜ ” ʏêᴜ đếɴ ᴋʜɪ ᴀ ᴄòɴ ᴍỗɪ sʜᴀʀᴋ ᴋʜô “

D̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼’̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼’̼,̼ ̼S̼h̼a̼r̼k̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ị̼c̼h̼:̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼a̼r̼k̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼l̼a̼y̼ ̼x̼í̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼S̼h̼a̼r̼k̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼”̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼h̼a̼r̼k̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼

”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ờ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼b̼i̼z̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼(̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼e̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ý̼”̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼”̼,̼ ̼S̼h̼a̼r̼k̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼

Chuyện tình giữa diễn viên Phương Oanh và Shark Bình là đề tài thu hút sự quan tâm từ công chúng thời gian qua. Chuyện tình này trở nên ồn ào xuất phát từ việc cặp đôi để lộ loạt ảnh thân mật quá mức ở sân bay, thậm chí, khi nhìn vào loạt hành động thân mật, nhiều người còn đánh giá bị phản cảm.

Kể từ khi loạt ảnh này được lan truyền và nhận về không ít ý kiến tiêu cực, Shark Bình chưa từng lên tiếng nói gì về những hành động của bản thân thể hiện trong loạt ảnh.

Tuy nhiên, mới đây nhất, dân mạng đã phát hiện ra, Shark Bình lần đầu tiên lên tiếng về hành động “chạm vào vòng 3” Phương Oanh.

 

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc