Nóng: Dũng lò vôi hạ mình xin mọi người đừng chử.i vợ và gia đình mình nữa ” tôi thay mặt vợ xin lỗi mọi người”

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼z̼o̼o̼m̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼


̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼M̼C̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼ ̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼”̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼E̼O̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼p̼h̼ả̼n̼ ̼d̼a̼m̼e̼”̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼.̼5̼7̼0̼.̼8̼0̼6̼ ̼V̼N̼Đ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼M̼T̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼0̼ ̼V̼N̼Đ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼”̼h̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼n̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼9̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼.̼ ̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼”̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼V̼ỡ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼?̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼.̼


̼B̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼9̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼9̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼.̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ó̼i̼ ̼r̼a̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼.̼.̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼o̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc